Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich
danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego „Plumbi”, działającego pod
adresem internetowym plumbi.pl (dalej: „Sklep”).
Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają
znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: plumbi.pl/regulamin.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Tyc, 1 maja 71, 58-500 Jelenia Góra, kontakt@plumbi.pl
Kontakt z Administratorem
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z
Administratorem za pomocą:
a) poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@plumbi.pl;
b) poczty tradycyjnej – pod adresem: 1 maja 71/14, 58-500 Jelenia Góra;
c) telefonu – pod numerem: 789900613.
Inspektor Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Panem możesz
kontaktować się za pomocą:
d) poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@plumbi.pl;
Środki ochrony danych osobowych
Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak
najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Informacje o przetwarzanych danych osobowych
Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz
szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie
przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Zawarcie i
wykonanie Umowy
o dostarczanie
Usługi Konta

1)
imię i nazwisko 2)
adres poczty elektronicznej 3)
[…]

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania Umowy o dostarczanie
Usługi Konta zawartej z osobą, której
dotyczą dane, lub podjęcia działań w
celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie
Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność
zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Zawarcie i
wykonanie Umowy
sprzedaży

1) imię i nazwisko
2) adres poczty elektronicznej
3) numer telefonu
4) adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności gospodarczej
(ulica, numer domu, numer
lokalu, miejscowość, kod
pocztowy, kraj)
5) adres dostawy (jeżeli jest
inny, niż adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności gospodarczej)
6) opcjonalnie – firma i NIP
(jeżeli Kupujący jest
Przedsiębiorcą albo
Przedsiębiorcą na prawach
Konsumenta)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania Umowy sprzedaży zawartej z
osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia
działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży (ich
podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i
wykonania Umowy sprzedaży).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z Umowy sprzedaży.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i
wykonanie
odpłatnej Umowy o
dostarczanie
Towaru cyfrowego

1) imię i nazwisko
2) adres poczty elektronicznej
3) numer telefonu
4) adres
zamieszkania/prowadzenia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania odpłatnej Umowy o
dostarczanie Towaru cyfrowego

działalności gospodarczej
(ulica, numer domu, numer
lokalu, miejscowość, kod
pocztowy, kraj)
5) opcjonalnie – firma i NIP
(jeżeli Kupujący jest
Przedsiębiorcą albo
Przedsiębiorcą na prawach
Konsumenta)

zawartej z osobą, której dotyczą dane,
lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o
dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania
będzie niemożność zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i
wykonanie
nieodpłatnej
Umowy o
dostarczanie
Towaru cyfrowego

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania nieodpłatnej Umowy o
dostarczanie Towaru cyfrowego
zawartej z osobą, której dotyczą dane,
lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o
dostarczanie Towaru cyfrowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania
będzie niemożność zawarcia i wykonania nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z nieodpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i
wykonanie Umowy
o dostarczanie
Newslettera

adres poczty elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania Umowy o dostarczanie
Newslettera zawartej z osobą, której
dotyczą dane, lub podjęcia działań w
celu jej zawarcia)
oraz
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego

interesu Administratora, w tym
przypadku informowania o nowościach i
promocjach dostępnych w Sklepie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera
(konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub
osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o
dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przeprowadzenie
postępowania
reklamacyjnego
1)

imię i nazwisko
2)

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, w tym
przypadku obowiązków:
− udzielenia odpowiedzi na
reklamację – art. 7a ustawy o
prawach konsumenta;
− realizacji uprawnień Klienta
wynikających z przepisów o
odpowiedzialności
Administratora w przypadku
niezgodności Towaru fizycznego
z Umową sprzedaży lub
Przedmiotu świadczenia
cyfrowego z dotyczącą go
Umową)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub
realizacji uprawnień Klienta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w
przypadku niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży lub Przedmiotu świadczenia
cyfrowego z dotyczącą go Umową (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania
będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a
w wypadku realizacji ww. uprawnień Klienta – do czasu ich przedawnienia.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Przeprowadzenie
postępowania
weryfikacyjnego
oraz rozpatrywanie
odwołań od decyzji
w sprawie
postępowania z
niedopuszczalnymi

1) imię i nazwisko/nazwa,
2) dane kontaktowe, w tym
adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, w tym
przypadku obowiązków:
− zapewnienia mechanizmu
zgłaszania niedopuszczalnych

treściami treści (art. 16 Rozporządzenia
2022/2065 w sprawie
jednolitego rynku usług
cyfrowych oraz zmiany
dyrektywy 2000/31/WE (akt o
usługach cyfrowych)(dalej:
„DSA”),
− rozpatrywania skarg (art. 20
DSA).

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie lub
realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów DSA (ich podanie jest dobrowolne, lecz
konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie oraz
realizacji ww. uprawnień).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a
w wypadku realizacji ww. uprawnień Użytkownika – do czasu ich przedawnienia.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przesyłanie
powiadomień e-
mail

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku informowania Klientów o
podejmowanych czynnościach
związanych z wykonywaniem Umów
zawartych z Klientami)

Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o
czynnościach związanych z wykonywaniem Umów zawartych z Klientami (konsekwencją ich
niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi
wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Obsługa zapytań
składanych przez
Klientów

1)
imię
2)
adres poczty elektronicznej
1)
inne dane zawarte w
wiadomości do
Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku udzielenia odpowiedzi na
otrzymane zapytanie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na
zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi
wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Udostępnianie
Opinii o Towarach
1)
imię 2)
opcjonalnie – inne dane
zawarte w Opinii

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku udostępnienia Opinii w
celach informacyjnych i promocyjnych)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania Opinii
(konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania Opinii).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi
wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Informowanie
Klientów o
dostępności
wcześniej
niedostępnego
Towaru

adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku informowania Klientów o
dostępności wcześniej niedostępnego
Towaru)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania
powiadomienia o dostępności wcześniej niedostępnego Towaru (konsekwencją ich niepodania
będzie niemożność otrzymania ww. powiadomienia).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi
wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Spełnianie
obowiązków
podatkowych
(m.in. wystawienie
faktury VAT,
przechowywanie
dokumentacji
księgowej)

1)
imię i nazwisko/firma
2)
adres zamieszkania/siedziby
3)
NIP

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, w tym
przypadku obowiązków wynikających z
prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez
Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie
niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym
upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Wypełnienie
obowiązków
związanych z
ochroną danych
osobowych

1)
imię i nazwisko
2)
podane przez Ciebie dane
kontaktowe (adres poczty
elektronicznej; adres do
korespondencji; numer
telefonu)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, w tym
przypadku obowiązków wynikających z
przepisów o ochronie danych
osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego
wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww.
danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia
roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona przed
roszczeniami

1)
imię i nazwisko/firma 2)
adres poczty elektronicznej 3)
adres zamieszkania/siedziby 4)
numer PESEL 5)
NIP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami mogącymi
powstać w związku z wykonywaniem
Umów zawartych z Administratorem)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z
Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez
Administratora ww. działań)
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia
roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Analiza Twojej
aktywności w
Sklepie

1) data i godzina odwiedzin
2) numer IP urządzenia
3) rodzaj systemu operacyjnego
urządzenia
4) przybliżona lokalizacja
5) rodzaj przeglądarki
internetowej
6) czas spędzony w Sklepie

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku uzyskania informacji o Twojej
aktywności w Sklepie)

7) przeglądane Towary
8) odwiedzone podstrony oraz
inne działania podejmowane
w ramach Sklepu

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez
Administratora informacji o Twojej aktywności w Sklepie (konsekwencją ich niepodania będzie
niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Administrowanie
Sklepem

1) adres IP
2) data i czas serwera
3) informacje o przeglądarce
internetowej
4) informacje o systemie
operacyjnym
Powyższe dane te są zapisywane
automatycznie w tzw. logach
serwera, przy każdorazowym
korzystaniu ze Sklepu
(administrowanie nim bez użycia
logów serwera i automatycznego
zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, w tym
przypadku zapewnienia prawidłowego
działania Sklepu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia
prawidłowego działania Sklepu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia
działania Sklepu w sposób prawidłowy).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Profilowanie
W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu
bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje
dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak
wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na
Twoją sytuację.
Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu
do analizy Twojej aktywności w Sklepie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie
uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do
preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do

realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez
Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego
wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z
Administratorem:
a) firma hostingowa;
b) operator logistyczny i firmy kurierskie;
c) dostawcy systemów płatności online;
d) dostawca usługi newslettera;
e) firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania
marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
f) firma świadcząca usługi księgowe;
Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym,
jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego
wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane
osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA,
Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur,
Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw
trzecich są:
− w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela, Japonii i Korei Południowej – decyzje Komisji
Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww.
państw trzecich;
− w przypadku USA – decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-
USA;
− w przypadku Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Singapuru, Tajwanu
(Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni
poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych
klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.
Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1) prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez
Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie
pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
2) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób
niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
3) w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych
osobowych, np. gdy:
a) dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
b) skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma
prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
d) konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku
prawnego;

4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz
prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
5) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie
udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym
momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
6) jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz
zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub
dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie
je przechowywał;
7) masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których
podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie
skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w
ww. celu;
8) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pliki cookies
1. Administrator informuje, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w
Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane
przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których
usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) zapewnienie prawidłowego działania Sklepu – dzięki plikom cookies, możliwe jest
sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się
między poszczególnymi podstronami;
b) zwiększenie komfortu przeglądania Sklepu – dzięki plikom cookies możliwe jest
wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
c) tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu
korzystania przez użytkowników ze Sklepu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie
Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
d) prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może
kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe
(sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast
zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu
znajdującym się w dolnej części strony internetowej Sklepu. W zależności od Twojej decyzji,
możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych
plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:
NARZĘDZIE DOSTAWCA FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH

DANYCH OKRES DZIAŁANIA

Niezbędne
pliki cookies

Administrato
r
Działanie tych plików jest
niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony
internetowej Sklepu, dlatego nie
możesz ich wyłączyć. Dzięki tym
plikom (pobierających m.in. numer
IP Twojego urządzenia), możliwe
jest m.in. informowanie Cię o
plikach cookies działających na
stronie internetowej Sklepu

Większość niezbędnych
plików cookies ma charakter
sesyjny, niektóre jednak
pozostają w Twoim
urządzeniu końcowym przez
okres 1 miesięcy lub do
momentu ich usunięcia;

Google
Analytics Google

Narzędzie to umożliwia zbieranie

danych statystycznych o sposobie
korzystania z Sklepu przez
Klientów, m.in. o liczbie odwiedzin,
czasie trwania odwiedzin,
stosowanej wyszukiwarce,
lokalizacji. Zebrane dane pomagają
ulepszać Sklep oraz czynić go
bardziej przyjaznym dla Klientów.

do 2 lat lub do momentu ich
usunięcia (w zależności o
tego, które z wymienionych
zdarzeń nastąpi wcześniej)

Facebook
Pixel Facebook

Narzędzie to umożliwia ustalenie,
że odwiedziłeś Sklep także
skierowanie do Ciebie reklam
wyświetlanych na portalach
społecznościowych Facebook i
Instagram oraz mierzenie ich
skuteczności.

do 3 miesięcy lub do
momentu ich usunięcia (w
zależności o tego, które z
wymienionych zdarzeń
nastąpi wcześniej)
[…] […] […] […]

7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na
Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć
zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Sklep.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne
trudności w korzystaniu ze Sklepu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej
podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Sklepu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych
funkcjonalności.
Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie
danych osobowych.
Polityka obowiązuje od dnia 30.05.2024 r.